Freitag, 01.06., 22.05-23.35 auf arte: "That's Poker"