[2.] 1.6k$| [1.] 6000$| APT Manila Ticket 6$k| [2.]1.2$k| [3.] 1.3k$| [1.] 650$ | [1.] 1200$